Dušan T. Bataković

Rođen 1957. u Beogradu. Diplomirao je na Odeljenju za istoriju 1982. godine. Magistrirao je 1988. sa radom pod naslovom Dečansko pitanje 1903.-1911.. Doktorske studije  (1991-1996) završio je na Sorboni (Universite de Paris – Sorbonne, Paris IV) odbranivši tezu La France et la formation de la democratie parlamentaire en Serbie 1830-1914  (Francuska i stvaranje parlamentarne demokratije u Srbiji 1830-1914).

U Istorijskom institutu SANU radio je u zvanju asistenta i istraživača-saradnika od 1983. do 1992. godine. U Balkanološkom institutu SANU radio je kao istraživać saradnik od 1993. do 1998. godine. Godine 1998. izabran je za docenta na Odeljenju za istoriju Filozifskog fakulteta Beogradu.

Dr Bataković je bio predavač po pozivu na Sorboni, Kalifornijskom univerzitetu (Los Anđeles i Berkli) i Univerzitetu u Torontu.

BIBLIOGRAFIJA:

Na Samostalnim Istorijskim studijama držaće predavanja na kursu...